Szczecinecki Portal Historyczny im. Karla Tuempla Szczecinek.org. ZAPRASZA.
      Menu

      Polecamy

      Licznik

Strony historyczne

      S³ownik ulic
Nazwa przed 1945 Nazwa obecna
   
Ad Scheer Weg  1
Am Bahnhof Pilska
Am Schwarzseegraben Kana³owa
Am Weinberg Reja
Artilleriestraße Altyreryjska
Augustastraße Limanowskiego
Bahnhofstraße 28-go lutego
Bergstraße Podgórna
Berliner Straße Warszawska
Bismarctstraße Wyszyñskiego
Blücherstraße Mickiewicza
Boelckestraße  1
Brauerstraße  2
Bromberger Straße Pi³sudskiego
Bruchstraße  3
Brunnemannstraße Konopnickiej
Bugenhagenstraße Matejki
Burgwerder pó³wysep ko³o wie¿y Bismarka
Danziger Straße Gdañska
Deutsche Straße S³owiañska
Düppelstraße Kochanowskiego
Emill Wille Straße Moniuszki
Ernst Moritz Arndt Straße Wileñska
Forststraße Armii Krajowej
Franz Seldte Straße Jasna
Friedrichstraße 1-go maja
Gartenstraße Ogrodowa
General Steuben Weg Zau³ek
Gneisenauweg Krêta
Goethesteig  4
Grasweg Polna
Graudenzer Straße und Platz Grudzi±dzka (plac nie istnieje)
Grenzmarkweg Matusewicz
Grünstraße Zielona
Gustaw Adolf Platz Plac Wazów
Gustloffstraße Szymanowskiego
Hardtstraße Wojska Polskiego
Hedwigstraße K¶. El¿biety
Himmlerstraße Grunwaldzka
Hindenburgplatz  5
Imelmannstraße  1
Industriestraße Przemys³owa
Jägerstraße My¶liwska
Julius Schreck Straße Wiejska
Junkerstraße Junacka
Kaiser Wilhelm Platz obecnie o¶rodek Fala
Karlstraße  6
Karl Tuempel Straße Poniatowskiego
Kietzstraße Kaszubska
Kirschweg Wi¶niowa
Klosterweg Klasztorna oraz Szczeciñska
Konitzer Weg Chojnicka
Königstraße Bohaterów Warszawy
Königsvorstadt
zmieniona nazwa na Mackensenstraße w 1937
patrz Mackensenstraße
Kösliner Straße Koszaliñska
Krethstraße Lwowska (cze¶æ)
Kulmer Straße Che³miñska
Lindenstraße Lipowa
Liepenhofer Weg Mi³a
Litzmannstraße £ódzka
Lohmühlenstraße Szewska
Lohmühlengarben Garbary
Lothar Bucher Weg Mestwina
Ludwig Jahn Straße Drahimska
Luisenstraße Mieros³awskiego
Mackensenstraße Ko¶ciuszki
Maikowskistraße Pu³askiego
Marienstraße Mariacka
Markt Plac Wolno¶ci
Martinstraße Lelewela
Martin Luther Straße 3-go maja
Mauss Mühlen Platz Plac M³yñski
Mauss Mühlen Weg Nieca³a
Melanchthonstraße Traugutta
Memelstraße  7
Mittelstraße Powstañców Wielkopolskich
Moltkestraße Rzemie¶lnicza
Motzarplatz  8
Mühlenstraße M³ynarska
Nettelbeckweg Nowa
Niesedopstraße Stra¿acka
Ostpreußenweg  9
Parkstraße Parkowa
Podbielskiufer  10
Poetensteig  11
Pommernstraße Pomorska
Posener Platz Plac Przyja¼ni
Predigerstraße Piotra Skargi
Preußischer Straße 9-go maja
Ratiborstraße Sk³odowskiej-Curie
Reitbahnstraße Wyscigowa
Reichthofenweg 12
Richtstraße Sadowa
Roonstraße Emili Plater
Rosengarten Ogród ró¿any w parku
Rosengartenweg Kwiatowa
rzeczka Niesedop rzeczka Niezdobna
Saarplatz Plac Sowiñskiego
Sassestraße Kiliñskiego
Scharnhorstplatz  13
Schillstraße Ko¶iñskiego
Schloßstraße Zamkowa
Schmiedecke Ufer  14
Schulstraße Szkolna
Schützenstraße  15
Schwaneninsel wyspa £abêdzia tzw. Tajwan
Seestraße Jeziorna
Siedlungsstraße Chodkiewicza
Skagerrakweg  16
Steinstraße Kamienna
Stellterstraße Ordona
Stellterplatz  17
Stettiner Straße czê¶æ ul. Sikorskiego
Thorner Straße Toruñska
Treuburgweg T. Zana
Urlichstraße Drzyma³y
Viktoriastraße Bohaterów Stalingradu
Wallstraße Podwale
Wartislawpromenade promenada Warcis³awa IV w parku
Weddingenweg  16
Weinbergstraße Winniczna
Weinbergplatz Plac Winniczny
Westpreußenweg Kopernika
Wilhelmstraße Rzeczna 18
Wilhelm Wahl Weg Moniuszki
Windmühlenstraße Wiatraczna
Wrangelstraße Kamiñskiego
Yorkstraße Derdowskiego

1 - Projektowana ale nie wybudowana w okolicy cmentarza.
2 - Dzi¶ nieistniej±ca, znajdowa³a siê w miejscu sklepu Netto, prawdopodobnie dojazd do browaru. Gdyby istnia³a by³aby przed³u¿eniem ulicy Kopernika.
3 - Dzi¶ nieistniej±ca, znajdowa³a siê w miejscu gdzie dzisiaj stoi budynek ze sklepem Non-Stop. Przebieg zbli¿ony do dzisiejszej ul. Bagienna.
4 - Obecnie bez nazwy, jest to chodnik ³±cz±cy ul. Klasztorn± z 28-go lutego, miedzy Policj± a SP1
5 - Nieistniej±cy plac, obecnie zabudowany budynkiem SP4 oraz boiskami tej szko³y.
6 - Obecnie bez nazwy, spe³nia rolê drogi osiedlowej na zapleczu budynku w którym mie¶ci siê Bar U Kwaka.
7 - Ówcze¶nie projektowana, jednak nie zd±¿ono jej wybudowaæ, mia³a le¿eæ na terenie dzisiejszego rynku przy cmentarzu, charakter tej ulicy mia³ byæ podobny do ulicy pomorskiej czyli zabudowanej domkami jednorodzinnymi.
8 - Obecnie bez nazwy, znajdowa³ siê w parku przed muszl± koncertow±.
9 - Podobna sytuacja jak w przypadku Memelstrasse, tylko ¿e jej po³o¿enie by³o planowane bli¿ej dzisiejszej Kopernika.
10 - Droga le¶na po drugiej stronie jeziora, obecnie bez nazwy.
11 - Obecnie bez nazwy, by³a to jedna z alejek w parku w okolicy dzisiejszego Hotelu Residence.
12 - Projektowana ale nie wybudowana w okolicy cmentarza.
13 - Plac w parku - obecnie znajduje siê na nim Hala ¦lusarnia.
14 - Obecnie bez nazwy, alejka w parku od ulicy Lelewela do muszli koncertowej.
15 - Obecnie nie ma nazwy, stanowi wewnêtrzn± drogê zak³adow± CSI S³owianka przy ul. Ko¶ciuszki, lub wewnêtrzn± drogê na terenie SP4.
16 - Projektowana ale nie wybudowana w okolicy cmentarza.
17 - Plac w parku, obecnie bez nazwy, znajdowa³ siê na wysoko¶ci wiêzienia.
18 - Rzeczna ale w dawnym przebiegu czyli wzd³u¿ Jana Paw³a II.
W latach 50-tych ul. Stalina zosta³a przemianowana na ul. Bohaterów Warszawy.

Nazwa przed 1990 Nazwa po 1990
   
5-go grudnia Limanowskiego
Hanki Sawickiej Rzemie¶lnicza
Kraiñska Pilska
Krasickiego Pi³sudskiego
Mariana Buczka Klasztorna
Nowotki Kamiñskiego
¦wierczewskiego Armii Krajowej
Wandy Wasilewskiej Matusewicz
Wielkiego Proletariatu Ordona
¯ukowa Wyszñskiego